Historia General del Pueblo Dominicana Tomo IV

642 Publicaciones de la Academia Dominicana de la Historia Vol. CXLV Del Río Moreno, Justo L. /D (VSDxROD \ HO &DULEH /D UHFXUUHQFLD FtFOLFD GH ODV FULVLV HQ 6DQWR 'RPLQJR \ ORV SURFHVRV GH H[SDQVLyQ WHUULWRULDO \ HFRQyPLFD . Santo Domingo, Editora Búho, S. R. L., 2018, 584 pp. Vol. CXLVI Veeser, Cyrus, /D VREHUDQtD HQ MDTXH 8OLVHV +HXUHDX[ \ OD LQMHUHQ - cia estadounidense, 1890-1908 . Santo Domingo, Editora Búho, S. R. L., 2018, 386 pp. Vol. CXLVII Cassá, Roberto (Coordinador). Historia general del pueblo dominica- no , tomo VI. Santo Domingo, Editora Búho, S. R. L., 2018, 876 pp. Vol. CXLVIII Dawes, Charles G., HW DO , &RPLVLyQ (FRQyPLFD 'RPLQLFDQD . Santo Domingo, Editora Búho, S. R. L., 2018, 240 pp. Vol. CXLIX González de Peña, Raymundo (Coordinador). Historia general del pueblo dominicano , tomo II. Santo Domingo, Editora Búho, S. R. L., 2018, 892 pp. Vol. CL ,QIRUPHV DQXDOHV 5HFHSWRUtD 'RPLQLFDQD GH $GXDQDV (edición digital). Santo Domingo, Academia Dominicana de la Historia, 2019. Vol. CLI Vega, Bernardo y Dennis R. Simó (compiladores). La ocupación mi- OLWDU HVWDGRXQLGHQVH GH (QVD\RV \ GRFXPHQWRV Santo Domin- go, Editora Búho, 2019, 548 pp. (Coedición: Sociedad Dominica- QD GH %LEOLyÀORV ,QF

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI0Njc3